DANIŞMA VE YÖNLENDİRME ELEMANI/ASDEP GÖREVLİSİ ALIMI                                 DANIŞMA YÖNLENDİRME ELEMANI/ASDEP GÖREVLİSİ

                                       BAŞVURU ŞARTLARI ve DİĞER HUSUSLAR
 
Aile Sosyal Destek Projesi kapsamında Bolu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ( 4 kişi ) bünyesinde çalıştırılmak üzere Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi personeli alınacaktır.
Son Başvuru Tarihleri: 15.04.2016
Başvuru Yerleri: Bolu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 
Başvuru Şartları:

              1.Türk vatandaşı olan
              2.Kamu haklarından mahrum bulunmayan
              3.Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan  dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı   suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmayan
               4.Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmayan
               5.Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 1 yıl erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olan
               6.657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmayan
               7.Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmayan
               8.Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olan
               9.ÖSYM tarafından 5-6 Temmuz 2014 ve 4-5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan alan Kişiler başvurabilir.Başvuruların adaylar tarafından bizzat yapılması gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.


Başvuruda istenen belgeler:
                a. İkametgâh
                b. Nüfus cüzdanı fotokopisi
                c. Adli sicil belgesi (e-devlet üzerinden de alınabilir)
                d. Diploma fotokopisi
                e. KPSS sonuç belgesi 
                f. 2 Adet Vesikalık Fotograf 
               g. Sağlık Raporu ( aile hekiminden alınabilir )


Sonraki Sayfa: Vefat ve Başsağlığı...

Önceki Sayfa : DANIŞMA VE YÖNLENDİRME ELEMANI/ASDEP GÖREVLİSİ ALIMINA YÖNELİK MÜLAKAT DUYURUSU-1